ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดนาทวี Nathawee Provincial Court - Thailand

นายตรัสร์ บวรวัฒนานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้า ศาลจังหวัดนาทวี นางไซนา เหมมัน ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดนาทวี ได้มอบหมายให้นายสามารถ เฉลิมพงศ์ และนางรุ่งรัตน์ มนต์สวัสดิ์ชัย นิติกรชำนาญการ ออกเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายเบื้องต้นแก่ประชาชน

นายตรัสร์ บวรวัฒนานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้า   ศาลจังหวัดนาทวี นางไซนา เหมมัน ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดนาทวี ได้มอบหมายให้นายสามารถ เฉลิมพงศ์ และนางรุ่งรัตน์  มนต์สวัสดิ์ชัย นิติกรชำนาญการ ออกเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายเบื้องต้นแก่ประชาชน
       เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม  ๒๕๕๙ นายตรัสร์ บวรวัฒนานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้า   ศาลจังหวัดนาทวี นางไซนา เหมมัน ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดนาทวี ได้มอบหมายให้นายสามารถ เฉลิมพงศ์ และนางรุ่งรัตน์  มนต์สวัสดิ์ชัย นิติกรชำนาญการ ออกเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายเบื้องต้นแก่ประชาชน ตาม โครงการศาลจังหวัดนาทวีพบประชาชน เพื่อให้ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไปได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นและการติดต่อราชการศาลยุติธรรม โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ณ ศาลาประชาคมอำเภอนาทวี  อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 


เอกสารแนบ