ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดนาทวี Nathawee Provincial Court - Thailand 185 ต.คลองทราย อ.นาทวี จ.สงขลา 90160 โทร.074290500

นายธเนศ ชาลี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนาทวี เป็นประธานในการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ยุค Thailand ๔.๐

นายธเนศ ชาลี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนาทวี เป็นประธานในการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ยุค Thailand ๔.๐
เมื่อวันที่ ๑๐ ถึง ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายธเนศ ชาลี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนาทวี เป็นประธานในการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ยุค Thailand ๔.๐ โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของศาลจังหวัดนาทวี เข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็นการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรของศาลจังหวัดนาทวีเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ยุค Thailand ๔.๐ ณ เขื่อนรัชชประภา อำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานี