ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดนาทวี Nathawee Provincial Court - Thailand 185 ต.คลองทราย อ.นาทวี จ.สงขลา 90160 โทร.074290500

นายธเนศ ชาลี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนาทวี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นายธเนศ ชาลี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนาทวี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เมื่อวันที่  ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายธเนศ ชาลี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนาทวี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีนางไซนา เหมมัน อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดนาทวี กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของคู่ความในการยุติข้อพิพาทโดยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้ประชาชนผู้มีอรรถคดีในศาลได้มีทางเลือกในการยุติข้อพิพาท ด้วยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และเป็นธรรมอันเป็นการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนในสังคม ก่อให้เกิดความปรองดอง รู้รักสามัคคี ตลอดทั้งเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การไกล่เกลี่ย  ข้อพิพาทให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย  ณ อาคารศาลจังหวัดนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา


เอกสารแนบ