ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดนาทวี Nathawee Provincial Court - Thailand

นายธเนศ ชาลี ผู้พิพากษาหัวหน้า คณะชั้นต้น ในศาลแขวงพระนครเหนือ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้า ศาลจังหวัดนาทวี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมภาษาต่างประเทศ หลักสูตร ?พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงาน?

นายธเนศ ชาลี ผู้พิพากษาหัวหน้า คณะชั้นต้น ในศาลแขวงพระนครเหนือ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้า ศาลจังหวัดนาทวี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมภาษาต่างประเทศ หลักสูตร ?พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงาน?
เมื่อวันที่ ๒๓-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นายธเนศ ชาลี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้น ในศาลแขวงพระนครเหนือ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนาทวี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมภาษาต่างประเทศ หลักสูตร “พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงาน” ให้บุคลากรของศาลจังหวัดนาทวี เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการฟังและพูดภาษาอังกฤษทั้งในชีวิตประจำวันและปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ณ ศาลจังหวัดนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา


เอกสารแนบ