ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดนาทวี Nathawee Provincial Court - Thailand

ศาลจังหวัดนาทวี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ โปรแกรมระบบแจ้งการอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่บุคลากร ศาลจังหวัดนาทวี

ศาลจังหวัดนาทวี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ โปรแกรมระบบแจ้งการอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่บุคลากร      ศาลจังหวัดนาทวี
เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ศาลจังหวัดนาทวี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ โปรแกรมระบบแจ้งการอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่บุคลากร ศาลจังหวัดนาทวี เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมดังกล่าวสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและทันตามระยะเวลาณ ศาลจังหวัดนาทวี อำเภอนาทวี  จังหวัดสงขลา


เอกสารแนบ