ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดนาทวี Nathawee Provincial Court - Thailand 185 ต.คลองทราย อ.นาทวี จ.สงขลา 90160 โทร.074290500

ศาลจังหวัดนาทวี ได้ให้การต้อนรับ นายมูฮำหมัดชอบีรีน ผู้พิพากษาและผู้อำนวยการศาลจังหวัดจารัง จังหวัดอาเจะฮ์ ประเทศอินโดนิเซีย ในโอกาสเข้าเยี่ยมและขอข้อมูล โดยการสัมภาษณ์ผู้พิพากษา เพื่อใช้ในการศึกษาในระดับปริญญาเอก คณะกฎหมาย syiah Kuala university ประเทศอินโดนีเซีย

ศาลจังหวัดนาทวี ได้ให้การต้อนรับ นายมูฮำหมัดชอบีรีน ผู้พิพากษาและผู้อำนวยการศาลจังหวัดจารัง จังหวัดอาเจะฮ์ ประเทศอินโดนิเซีย  ในโอกาสเข้าเยี่ยมและขอข้อมูล โดยการสัมภาษณ์ผู้พิพากษา เพื่อใช้ในการศึกษาในระดับปริญญาเอก คณะกฎหมาย syiah Kuala university ประเทศอินโดนีเซีย
     เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ นายตรัสร์  บวรวัฒนานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนาทวี และนางไซนา  เหมมัน ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดนาทวี ได้ให้การต้อนรับ นายมูฮำหมัดชอบีรีน ผู้พิพากษาและผู้อำนวยการศาลจังหวัดจารัง จังหวัดอาเจะฮ์ ประเทศอินโดนิเซีย  ในโอกาสเข้าเยี่ยมและขอข้อมูล โดยการสัมภาษณ์ผู้พิพากษา เพื่อใช้ในการศึกษาในระดับปริญญาเอก คณะกฎหมาย syiah Kuala university ประเทศอินโดนีเซีย ณ ศาลจังหวัดนาทวี  อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา


เอกสารแนบ