ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดนาทวี Nathawee Provincial Court - Thailand 185 ต.คลองทราย อ.นาทวี จ.สงขลา 90160 โทร.074290500

ศาลจังหวัดนาทวี จัดโครงการส่งสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเขตอำนาจศาลจังหวัดนาทวี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ศาลจังหวัดนาทวี จัดโครงการส่งสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเขตอำนาจศาลจังหวัดนาทวี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ศาลจังหวัดนาทวี จัดโครงการ
“ส่งสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเขตอำนาจศาลจังหวัดนาทวี” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  โดยมี นายตรัสต์ บวรวัฒนานนท์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนาทวี  เป็นประธานเปิดโครงการ และให้เกียรติเป็นวิทยากร ร่วมกับนางสาวมัณฑนา อิสสระโชติ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดนาทวี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ประมวลกฎหมายอาญาที่แก้ไขใหม่ ความผิดเกี่ยวกับสัญญาค้ำประกัน ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานด้านการประสานงานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน โดยมีหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในเขตอำนาจศาลจังหวัดนาทวี รวมทั้งสิ้น ๑๕๐ คน เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมภายในเขตอำนาจศาลจังหวัดนาทวีได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายใหม่ที่สำคัญและมีความเข้าใจ สภาพปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานและระดมความคิดเห็น เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนด้านการปฏิบัติงานร่วมกัน ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


เอกสารแนบ