หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดนาทวี
English  version Thai  version  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
คณะผู้พิพากษา 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
วิสัยทัศน์และพันธกิจ  
ทำเนียบผู้พิพากษา  
กลุ่มงานไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท  
อัตราค่าหมาย  
เขตอำนาจศาล  
แผนที่แสดงเส้นทางมาศาล  
สิทธิประโยชน์ข้าราชการ  
ขั้นตอนการติดต่อราชการในคดีอาญา 
อัตราค่าธรรมเนียมศาล 
บรรยากาศศาลจังหวัดนาทวี  
ระบบรับ-ส่งเอกสารศาลฎีกา 
ศูนย์คดีผู้บริโภคศาลจังหวัดนาทวี 
ศูนย์สมานฉันท์และสันติวิธี 
หมายเลขโทรศัพท์  
รอบรู้ศาลยุติธรรม  
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  
ผู้ดูแลระบบ 

สิทธิประโยชน์ข้าราชการ
สวัสดิการที่ส่วนราชการจัดให้ ได้แก่
- เงินสวัสดิการเบื้ยกันดาร  
- เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  
- เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร  
- เครื่องราชอิสริยาภรณ์  
- การลา  
- เงินช่วยเหลือกรณีจัดการศพ  
- ค่าเช่าบ้าน  
- กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ  
- บำเหน็จบำนาญ ฯลฯ

สวัสดิการสำนักงานศาลยุติธรรม ได้แก่
- โครงการบ้านพักข้าราชการซอยเสนานิคม 1 และโครงการบ้านพักข้าราชการตลิ่งชัน   
- สินเชื่อสวัสดิการสำนักงานศาลยุติธรรม


สวัสดิการสำนักงานประจำศาลจังหวัดนาทวี ได้แก่
- กรณีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวและบุคคลในครอบครัว ป่วย และเข้ารักษาตัว  ให้จัดกระเช้ามูลค่าประมาณ 500 บาท ไปเยี่ยมไข้
- กรณีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว และบุคคลในครอบครัว ถึงแก่กรรม ให้จัดพวกหรีดไปเคารพศพหรือช่วยงานศพมูลค่าประมาณ 500 บาท  
- จัดให้มีเครื่องดื่มเป็นสวัสดิการให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างทุกกลุ่ม/ฝ่ายเป็นประจำทุกเดือน
- จัดให้มีสวัสดิการอาหารเที่ยง (เฉพาะข้าวสาร) ให้ข้าราชการ ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำศาล ในตอนพักกลางวัน
- จัดให้มีอาหารว่างหรือผลไม้ในยามบ่าย (ในช่วงเวลา 14.30 เป็นต้นไป)
- จัดให้มีเงินกู้มูลนิธิประมาณชันชื่อ  โดยไม่คิดดอกเบี้ยแก่ข้าราชการและลูกจ้าง
- จัดงานเลี้ยงสังสรรค์บุคลากรของศาลทั้งหมดอย่างน้อย 3 เดือน/ครั้ง  
ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2550

สวัสดิการ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2550 กำหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำในจังหวัดชายแดนภาคใต้รับ บำเหน็จความชอบที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ 
- เงินค่าตอบแทนพิเศษ
- การเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษนอกเหนือโควต้าปกติ
- การประกันชีวิต
- ทุนการศึกา ฝึกอบรม  หรือดูงาน
- เงินช่วยเหลือตามที่ ก.บ.จ.ต. พิจารณาเห็นสมควร
และบำเหน็จความชอบที่มิใช่ตัวเงิน ได้แก่
- การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
- การขอพระราชทานเหรียฐราชการชายแดน
- การยอย่องเชิดชูเกียรติยิ่ง
- การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
- การจัดสรรโควต้าพิเศษสำหรับการคัดเลือกเข้ารับการศึกษา หรือฝึกอบรม หลักสูตรที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้จัดสรรหรือร่วมจัด
- สิทธิการลาพักผ่อน
- การสงเคราะห์และช่วยเหลือทายาท

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 2557